Liquid Reference

Liquid là một mã nguồn mở, ngôn ngữ mẫu được sáng tạo bởi Shopify dựa trên nền tảng ngôn ngữ Ruby. Tại Việt Nam, hiện nay Liquid được Haravan kế thừa và phát triển. Nó là thành phần chính của các theme trong Haravan và được sử dụng để tải các nội dung động lên giao diện các cửa hàng. Liquid sử dụng sự kết hợp các tag (nhãn), object (đối tượng) và filter (bộ lọc) để tải những nội dung động. Chúng được sử dụng bên trong các tài liệu mẫu của Liquid, nhóm các tệp tin này tạo thành một theme.

Tags - Nhãn

Liquid tags là những logic của chương trình để điều khiển những gì các template thực hiện. Tags nằm trong khối:{% %}.

Liquid

{% if user.name == 'Haravaner' %}
  Xin chào Haravaner
{% endif %}

Object - Đối tượng

Các đối tượng Liquid bao gồm nhiều thuộc tính để xuất nội dung động lên một trang. Ví dụ, đối tượng product chứa 1 thuộc tính được gọi là title, thuộc tính này được sử dụng để xuất ra tên của một sảm phẩm.

Liquid

{{ product.title }} 
Output: “Apple iPhone 6 16GB”

Filters - Bộ lọc

Bộ lọc được sử dụng để thay đổi đầu ra của các strings (chuỗi), numbers (số), variables (biến số) và objects (đối tượng).

Liquid

{{ 'haravan-logo' | append: '.jpg' }} 
Output: haravan-logo.jpg

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

results matching ""

    No results matching ""